Adatkezelési tájékoztató

a CrossFriends Funkcionális Sportegyesületnek a https://wodstock.hu/ honlapon keresztül végzett adatkezeléseihez  

1. Az Adatkezelő meghatározása

név:CrossFriends Funkcionális Sportegyesület
székhely:1157 Budapest, Zsókavár u. 32. 10/41
adószám:19295857-1-42
telefonszám:06 30 853 1112
e-mail cím:crossfriends.fse@gmail.com
web:https://wodstock.hu/

2. Érintettek köre

A GDPR rendelkezései értelmében Érintettnek minősül valamennyi azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján regisztrációt foganatosít, vagy a honlapon keresztül kapcsolatot vesz fel, illetve az adatkezelő honlapján található szolgáltatásokat igénybe veszi (edzőtermet használja) (a továbbiakban: „Érintett”).

Az adatkezelés Érintettjei tehát a https://wodstock.hu/ weboldalon felhasználói fiókot regisztráló ügyfelek.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja, a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Érintett által igénybe vett szolgáltatásKezelt személyes adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKinek adjuk át ezeket az adatokat?
Edzőterem használataNév, cím, korcsoport meghatározása, születési dátum, lakcím, email cím, fényképVendégek regisztrációja az Edzőterem szolgáltatásainak igénybevételéhezGDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítéseAz edzőteremi szolgáltatások utolsó igénybevételi dátumától számítva 1 évig jogos érdekből megőrzünk. Ha szerződés keretében kedvezmény programunkat igénybe vette akkor az adatmegőrzési idő 5 év.nem történik adatátadás
KapcsolattartásTelefonszám, email címRegisztrált felhasználókkal történő kapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Jogos érdekAz érintett tiltakozásáignem történik adatátadás
Panaszkönyvön keresztül érkezett hivatalos megkeresések, reklamációkNév, lakcímKapcsolatfelvétel i lehetőség biztosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulásaA kapcsolat felvétel céljától függően kerül megőrzésre. Reklamáció eseténben a panasztételtől számított 5 évig őrizzük meg a panaszról felvett jegyzőkönyvvel és a válasszal együttesen a Fgytv. 17/a (7§) alapján. Egyéb célú megkeresés esetén a megkereséstől számított 6 hónapig. Az érintett törlési kérése esetén a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerül levelező rendszerünkből.nem történik adatátadás
Biztonsági kamera rendszerÉrintett képmásaAz emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelő rendszert alkalmazunk, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Személyi és vagyonvédelmi törvény alapján történik az üzemeltetésTárolás időtartalma max. 30 nap.Kizárólag szükség esetén hivatali szerveknek (rendőrség, tűzoltóság, bíróság stb.) részére kerül átadásra. Illetéktelen 3. személyeknek nem történik adatátadás
SzerződésekNév, cím, lakcím/székhely, adószám, telefonszám, e- mail cím, születési dátumA CrossFriends FSE kezeli a vele szerződéses kapcsolatban lévő érintettek kapcsolattartóihoz rendelt személyes adatokat.GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos ÉrdekSzerződés megszűnését követő 5 év, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban megállapított idő.nem történik adatátadás
Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelésnév, egészségi állapottal kapcsolatos adat (a feltétlenül szükséges adatok papíralapon kerülnek rögzítésre, a kitöltött adatlap zárható szekrényben kerül tárolásra)A szolgáltatás igénybevétele előtt az Érintett egészségügyi adatokat közölhet az Adatkezelővel. Az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott biztosítása, kapcsolattartás.Az Érintett hozzájárulásaAz Edzőterem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 6 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.Kizárólag akkor, ha ahhoz a továbbítás címzettjének ismeretében az Érintett kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult, vagy életveszély esetén vagy ha ezen adatok továbbítása törvényi kötelezettség.

Az Adatkezelő előzetesen ezúton tájékoztatja a regisztrálni kívánó Érintettet, hogy a regisztráció során megadandó e-mail cím és jelszó nem szükséges, hogy személyes adatokat tartalmazzon.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az Érintett bocsátotta a Adatkezelő rendelkezésére

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem közvetlenül az Érintettől gyűjt.

5. Éritnettek adatainak Adatfeldolgozása

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az érintettek a Motibro szoftveren keresztül kötelesek regisztrálni és személyes adataikat megadni, annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a szerződés jöjjön létre a szolgáltatás igénybevétele céljából.

Ennek megvalósításához Adatkezelő által megismert adatok kezelésére a MotiBro Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság között adatfeldolgozói szerződés jött létre.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintettek személyes adatai vonatkozásában adatfeldolgozó működik közre az alábbi adatokkal:

A cég elnevezése: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

Cégjegyzékszám: 15 09 084077

Adószám: 25852419-2-15

Adatfeldolgozás célja a az adatkezelés céljának megvalósítása, az adatfeloldozás teljesítése, az éritnettek adatainak rögzítése.

Adatfeldolgozás időtartama az adatfeldolgózói szerződés fennállta, az Adatkezelő utasítása szerint.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem adja át harmadik személynek, más adatkezelővel azok tekintetében szerződést nem köt, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő a következő személyes adat kategóriákat azonosítja:

  • regisztrációs adatok: Név, Becenév, Email cím, Születési dátum,
  • lakcím/számlázási cím

7. Kiskorú személy érintett adatainak kezelése

Amennyiben 16 év alatti kiskorú vagy, ebben az esetben az Edzőterem használatához kötelezően szükséges regisztrációt csak szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatával tudja igénybe venni.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót törvényes képviselő köteles elfogadni az Edzőterembe történő regisztráció esetén. Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem regisztrálhat az szolgáltatás részvételére, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a regisztrációhoz (az Edzőterem használatának kötelező feltétele), mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is. A fentiek miatt, ha a gyermek a 16. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor az Edzőterem használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek az Szolgáltatás igénybevételéért, edzőteremben történő tevékenységéért teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelő részére kell eljuttatnia.

8. Adatkezelés a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bankkártyás fizetés esetén

Érintettek az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez online bankkártyás fizetést alkalmaz a Barion (Barion Payment Zrt székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.) rendszerén keresztül . A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártya adatok és fizetési adatok kizárólag a Barion Payment Zrt rendszerében kerül rögzítésre és megismerésre, azok tekintetében a CrossFriends FSE sem adatkezelőként, sem adatfelhasználóként nem érintett.

9. A személyes adatok tárolásának ideje

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (és/vagy a regisztrált fiók törléséig) kezeli. Az Érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mailben a crossfriends.fse@gmail.com címre megküldött levelében, vagy személyesen az adatvédelmi tisztviselőnél. 

10. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1. Eljárási határidő

Az Adatkezelő az Érintettnek bármely joggyakorlására vonatkozó kérelmét, adatvédelmi panaszát vagy bejelentését legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti, válaszlevél megküldésének kötelezettsége mellett.

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok

10.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy kezel-e rá vonatkozóan személyes adatot. Amennyiben az Adatkezelő kezel az Érintettre vonatkozóan személyes adatot, úgy az Érintett jogosult arra, hogy megismerje, az Adatkezelő

  1. mely személyes adatait,
  2. mely jogalapon,
  3. milyen adatkezelési célból,
  4. mennyi ideig 

kezeli, továbbá, hogy 

  1. a Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az Érintett személyes adatait,
  2. milyen forrásból származnak a személyes adatok;
  3. a Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint megismerheti annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az Érintett jogainak gyakorlása során, azzal összefüggésben – ideértve a személyes adatokról kiadandó másolatot is – díjat, költséget nem számol fel. Amennyiben az Érintett a személyes adatainak másolatát papír alapon kívánja kikérni, úgy az Adatkezelő évente egy ingyenes példányt biztosít az Érintett részére, azon túlmenően anyagköltséget és adminisztrációs díjat számol fel az ÁSZF-ben meghatározott mértékben és módokon.

 Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében a Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött. 

11. Facebook oldal

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a https://www.facebook.com/wodstockbycrossfriends oldalon.

A Facebook közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon történő megosztása, publikálása. A Facebook oldal segítségével az Érintett tájékozódhat a legújabb akciókról.

A kezelt adatok: Érintett neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, Érintett facebook oldalon keresztül küldött üzenete, Érintett általi értékelés.

Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az Érintett Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a facebook.com közösségi portál szabályai szerint.

Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről.

Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

12. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Adatkezelő a kérést legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintettet.

12.1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

12.2. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti jogalap alapján történő adatkezelés esetében a tiltakozáshoz való jog nem értelmezhető.

12.3. A törléshez való jog

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

A regisztráció törlésével a megadott személyes adatokat legkésőbb a regisztráció törlésének napját követő 30. napon visszaállíthatatlanul töröljük. Ezen időpontot követően a személyes kiadására, azok végleges megsemmisítése okán nincs lehetőségünk.

12.4. Az adathordozhatósághoz való jog

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (e körben elsődlegesen a Microsoft által forgalmazott termékek, és azok ingyenes licensszel használható változatai / helyettesítő szoftverei értendők), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

12.5. Jogorvoslathoz való jog: adatvédelmi panasz

Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés feltételezésekor a békés rendezés érdekében forduljon elsősorban hozzánk az 1. pontban meghatározott elérhetőségeinken. Amennyiben az adatkezelés tekintetében eljárásunkat nem találja kielégítőnek, vagy azt Önre nézve sérelmesnek véli, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál adatvédelmi panasszal élhet., vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9 11

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu