Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Házirend

Érvényesség kezdete: 2022.09.17.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az CrossFriends Funkcionális Sportegyesület (a továbbiakban: Szolgáltató) által, a 1151 Budapest, Tarpai tér 1b (faépület) szám alatt található, WodStock edzőterem (továbbiakban: edzőterem), használatának általános feltételeit, az alábbiak szerint:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató személyzetére, szerződött partnereire, az Edzőkre, illetve a Vendégekre, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

WodStock edzőterem üzemeltetőjének adatai:

Név: CrossFriends Funkcionális Sportegyesület

Képviselő: Szűcs Károly egyesület ügyvezetője

Székhely: 1151 Budapest Tarpai tér 1/b

Adószám: 19295857-1-42

Bankszámla: 10700581-72511981-51100005

Honlap címe: www.wodstock.hu

Telefon: 06308531112

E-mail: crossfriends.fse@gmail.com

Adatfeldolgozó: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1. , Cégjegyzékszám: 15 09 084077 , Adószám: 25852419-2-15)

1.    Felek, hatály, fogalmak:

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor hatályos, a www.wodstock.hu honlapon feltűntetett árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra.

Vendég: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.

Szolgáltató: CrossFriends Funkcionális Sportegyesület és szerződéses partnerei

A Vendégek, illetve Szolgáltató és szerződéses partnerei (edzők) között a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal jön létre szerződés.

A Vendéggel a szerződés akkor jön létre, ha regisztrált motibro.hu honlapon az edzőterembe való belépési szándékát és a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő – motibro.hu-ra átirányított weblapon, elektronikus úton kártyás fizetéssel, átutalással, vagy készpénzben kifizeti a szolgáltatás árát.

A regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Vendég elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vendég, illetve az Edző vonatkozásában kizáró feltételt állapítson meg.

A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója, illetve a jelen ÁSZF elérhető a Szolgáltató honlapján. A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező, mind az egyesületi tagokra, és tiszteletbeli Vendégekre is.

Az edzőterem berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai kizárólag saját felelősségre és a saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi Vendég zavarása nélkül vehetőek igénybe. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog eszköz feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.

Amennyiben az edzőterem vagy bármely részlegének karbantartása miatt, a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa az érdekelteket.

A napijegyek, bérletek érvényességét a Vendég nem változtathatja meg, arra hivatkozással, hogy a szolgáltatást bármely okból nem tudta/tudja igénybe venni. Ha a Vendég, a meghatározott napra szóló jegyet az adott napon, a bérletet a bérlet beválthatóságának napjáig nem használja fel, elveszti a jogosultságát a szolgáltatás igénybe vételére.

A megvásárolt, de a Vendég hibájából igénybe nem vett szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

2.    Az igénybe vehető szolgáltatások:

Az edzőterem testedzési, valamint rekreációs kiegészítő, egészség megőrző szolgáltatásokat nyújt Vendégei számára. Az igénybe vehető szolgáltatások listája, és a szolgáltatások mindenkori árlistája megtalálható a Szolgáltató honlapján valamint a szolgáltató facebookoldalán.

Az edzőteremben található zuhanyzók és öltözők díjmentesen használhatók.

Szolgáltató az öltözőben felügyelet nélkül hagyott értékekért felelősséggel nem tartozik Vendék felé.

3.    Az igénybe vehető szolgáltatások árai:

Az aktuális árak az edzőteremben a szolgáltató honlapján érhetőek el, illetve a tekinthetőek meg.

Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, ami nem érinti a már megvásárolt bérletek árát, a megváltott bérletek érvényességének tartama alatt.

4.    Jegyek és bérletek

A szolgáltatások napijegy vagy bérlet megvásárlásával vehetők igénybe. A jegy és bérlet vásárlási lehetőségekről és aktuális feltételeikről a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben és ennek módosításai során tájékoztatja a Vendégeket és üzleti partnereket.

1 alkalmas jegy és OPEN jegy – a vásárlás után egyszeri belépésre jogosít a nyitvatartási időben, a honlapon meghirdetett és az Edzővel egyeztetett időpontban.

A Szolgáltató a vásárlástól számított 12 hónapig felhasználható, 35 napig érvényes, több alkalmas bérleteket bocsát ki, a honlapon feltüntetettek szerint. A bérletek érvényességének kezdő napja az első időpontfoglalás/felhasználás napja. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) az alkalomnak megfelelő számú belépésre jogosult.

A Szolgáltató egy hónapig érvényes utánpótlás bérletet is kibocsát. Az utánpótlás bérlet felhasználásának és érvényességének kezdete vagy a vásárlás hónapja, vagy a vásárlást követő hónap, a Vendég döntése szerint. Az utánpótlás bérlet az utánpótlás órákon történő korlátlan számú részvételre jogosít fel.

A jegy és a bérlet a Vendég személyéhez kötött, a jegy vagy a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe az edzőterem szolgáltatásait.

Sem a jegy, sem a bérlet nem adható el, nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható. illetve nem kölcsönözhető harmadik fél részére, kivéve a vállalati bérletre vonatkozó egyedi szerződéses feltételek esetében.

5.    A jegy-, illetve bérletvásárlás és a fizetés módja:

Jegy és bérlet csak a Szolgáltató honlapjáról átirányított motibro.com honlapon történő regisztrációt követően, a barion bankkártyás fizetés rendszerén keresztül kizárólag bankkártyával, illetve elektronikus úton átutalással, és készpénzben történő fizetéssel lehetséges.

A fizetés minden esetben egyösszegben történik. A Szolgáltató minden vásárlásról bizonylatot állít ki.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A regisztráció során a Vendég – az adatvédelmi tájékoztatóban megadott – adatai rögzítésre kerülnek a Szolgáltató nyilvántartó rendszerében.

A belépési díj euróban vagy más devizában történő megfizetés esetén a befizetés a napi MNB deviza középárfolyam szerint kerül elszámolásra.

A Vendég nem állhat el a jegy, illetve bérletvásárlással létrejött szerződéstől, ha a szolgáltatás igénybevételét megkezdte.

Az egész edzőteremre kiterjedő üzemszünet (hatóság által elrendelt karantén) esetén a már megvásárolt jegyek és bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a korlátozás időtartamával.

6.    A jegy-, illetve bérlet átvétel módja:

A jegy és bérlet vásárlás nyilvántartása kizárólag Szolgáltató Motibro felületén valósul meg. Sem bérletet, sem jegyet Szolgáltató fizikailag nem bocsát ki. Vendég kizárólag a Szolgáltató Motibro felületén történő regisztrálást követően vehet igénybe szolgáltatást.

7.    A szolgáltatás igénybevételének módja, igénybe vehető időpontok:

Az edzőterem hétköznap 6:30-tól 21:00-ig, hétvégén 8:00-tól 14:00-ig tartó nyitvatartással működik, akként, hogy az edzőterembe történő belépésre kizárólag a megvásárolt szolgáltatás idején, vagy az Edzővel, Szolgáltató képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban lehet. A szolgáltatások ideje megtalálható a honlapon, illetve Szolgáltató Motibro felületén.

A Szolgáltatónak joga van egyedi döntés alapján, a rendkívüli okok (pl. orvosi igazolással igazolt sérülés, betegség) miatt igénybe nem vett jegy, illetve bérlet felhasználását más időpontban engedélyezni.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem tudja nyújtani, köteles erről a Vendéget azonnal, de legkésőbb 24 órával a Vendég által megadott adatok alapján elektronikusan tájékoztatni.

8.    A Vendég jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltatásokon (oktatás, tréning, szeminárium) való részvétel – amennyiben egészségügyi probléma (általános gyengeség, allergia, illetve bármilyen egyéb, erőnlétet befolyásoló, vagy a közösség, illetve edző- és sporttársak egészségét, testi épségét veszélyeztető betegség, vagy állapot, különös tekintettel fertőző betegségekre, továbbá keringési zavarokra, szív- és érrendszeri megbetegedésekre, valamint pszichológiai és pszichiátriai betegségekre) akadályozza, illetve ilyen körülmény fennáll – nem lehetséges.

A szolgáltatások igénybevétele, azokon való részvétel kizárólag saját felelősségre történik.

Vendégek edzők utasítását, a házirendet, az ÁSZF-ben foglaltakat kötelesek betartani, és az eszközöket azok rendeltetésének megfelelően használni.

Az eszközök nem megfelelő használatából eredően, az eszközökben, vagy a Szolgáltató egyéb tulajdonában okozott kárért Vendég helytállni, a kárt megtéríteni köteles.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele közben a Vendég úgy ítéli meg, hogy a gyakorlat az általános erőszintjét vagy felkészültségét meghaladja, illetve a feladat számára nem érthető, úgy ezt a tényt az edző felé haladéktalanul jelezni köteles. Kérheti a pihenőidő, illetve megfelelő szintű feladat biztosítását. A jelzés elmaradása esetén az okozott egészségkárosodás, sérülés, kár esetén az Edző és a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Vendég köteles a szolgáltatás igénybevétele előtt orvosi hozzájárulást, és szakvéleményt kikérni amennyiben orvosi kezelés, vagy orvosi ellenőrzés, továbbá kényszergyógykezelés alatt áll.

A Vendég köteles az edzés megkezdéséről és az edzés által okozott fizikai, illetve pszichológiai megterhelésről orvosát/kezelőorvosát minden esetben előzetesen tájékoztatni, szakvéleményét, hozzájárulását kikérni, és a szolgáltatást annak megfelelően igénybe venni.

Vendég az edzőterem szolgáltatásait nem veheti igénybe, ha alkohol és/vagy kábítószer, illetve egyéb, bódító hatású szer, valamint gyógyszer befolyása, egyéb részvételt korlátozó vagy kizáró egészségügyi megbetegedés alatt áll.

A Vendég köteles az érvényes ÁSZF-et és a Házirendet, illetve a Szolgáltató képviselőjének, valamint az Edző utasításait betartani.

A Vendég köteles a regisztrációt követően, a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni.

18 év alatti gyermek csak a szülő/törvényes képviselő által aláírt Hozzájáruló Nyilatkozat és a szülő/törvényes képviselő által is aláírt Felelősségvállalási Nyilatkozattal veheti igénybe az edzőterem szolgáltatásait.

A szülői Hozzájáruló Nyilatkozat két tanús formához kötött.

A 18 év alatti Vendég edzőteremben nyújtott magatartásáért, az általa okozott kár megtérítéséért a szülő felel.

10 éven aluliak az edzőteremben csoportos órán, edzésidő alatt nem tartózkodhatnak.

A Vendég a jegyet, illetve bérletet semmilyen formában nem adhatja át másnak, és a Vendég tudomásul veszi, hogy a jegy vagy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre azzal

A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz kezelésére szolgáló email cím a következő: crossfriends.fse@gmail.com.

A Vendég az edzőterembe történő első belépéskor köteles a Felelősségvállalási Nyilatkozat kitöltésére. Ebben többek között hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait és fényképét a szolgáltató rögzítse, és azt az Adatkezelési Tájékoztatónak (GDPR) megfelelően használja fel.

9.    A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit az edzőteremben.

Az edzőterem mindenkori nyitvatartási ideje a honlapon kerül kiírásra akként, hogy az kizárólag a nyújtott szolgáltatás ideje alatt tart nyitva, illetve az Edzőkkel, Szolgáltató képviselőjével került egyeztetésre.

Szolgáltató kötelessége megfelelő számú edzési lehetőséget biztosítani. Szolgáltató köteles úgy elkészíteni órarendjét, hogy az összes Vendég lehetőséget kapjon bérletét/jegyét – annak lejárati határideje alatt teljesen – felhasználni.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a nyitvatartási rendjét.

A Szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az edzőterem egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj egészének, vagy részének visszakövetelésére.

A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart.

A Vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. Az edzőterem használata során bekövetkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Jelen Általános Szerződési Feltételek,  illetve a Házirend bármely előírásának megsértése, az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása az edzőteremből való kizárást, és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával.

Amennyiben a Vendég az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az edzőterem házirendjét nem tartja be, és ezzel anyagi, vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli a felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevételének lehetősége megtagadható.

A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a Szolgáltató jogosult hatóság bevonásával is eljárni.

Azonnali hatályú felmondás esetén a Vendég által korábban megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató a Vendég részére a keletkezett anyagi kár mértékéig nem köteles visszafizetni.

Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára az edzőterem területére történő belépést megtiltani.

A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért.

Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottai a Vendégnek okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain, megbízottain és a Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.

A vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket, továbbá meg kell, hogy tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott edzőeszközöket, használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a edzőterem helyiségeit, a Vendég az edzőterem, vagy a Vendégek biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató képviselőivel, alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, a Vendég fertőző betegségben szenved, a Szolgáltató tilalma ellenére kereskedelmi vagy marketing tevékenységet folytat az edzőterem területén, vagy megszegi az ÁSZF, illetve a Házirend bármely előírását.

HÁZIREND

1. Minden órára előzetes bejelentkezés szükséges a Motibro online rendszerben. Ha bármilyen problémád adódna a bejelentkezéssel kapcsolatban, keress minket bátran az elérhetőségeink valamelyikén.

2. Óra lemondása kezdési időponttól függően, megelőző este vagy órakezdés előtt 2 órával lehetséges. A pontos határidőket a Motibro online felületen az adott óratípus részleteiben és a bejelentkezést követő automatikus e-mailben találod! Kérjük, vedd figyelembe, hogy határidőn túl nincs lehetőség az óra lemondására és az alkalmad elvész.

3. Kérjük, az edzésre időben érkezz, annak kezdési időpontja előtt legalább 10 perccel!

4. Ha nem érzed jól magad, beteg vagy, akkor a saját és mások egészségét megkímélve ne vegyél részt az órákon! Találkozzunk legközelebb!

5. Az utcai cipődet kérjük, hagyd az öltözőben! Az edzőteremben csak váltócipőben, zokniban vagy papucsban közlekedj! Köszönjük, hogy figyelsz a tisztaságra!

6. Az edzésen való részvétel sportruházatban és sportcipőben ajánlott.

7. Az edzőteremben étkezni, illetve NEM zárható kulacsban, üvegben, pohárban italt behozni TILOS!

8. Értékeidért felelősséget nem vállalunk, de az edzőterem belső sarkában egy erre a célra kihelyezett polcrendszeren az edzés időtartama alatt tárolhatod.

9. Az öltözőben, edzőteremben felejtett tárgyak és ruhaneműk tárolására nincs módunk, ezért kérjük, ügyelj rá, hogy ne hagyj semmit a teremben. Ha mégis valamit elhagytál, jelezd az edződnek, vagy elérhetőségeinken.

10. Vigyázz a terem épségére! A berendezési tárgyakat és az edzéshez szükséges eszközöket rendeltetésszerűen használd! Keresd edzőinket, ha bizonytalan vagy, készséggel segítenek majd Neked!

11. Kérjük, hogy a szemetedet az erre a célra kihelyezett szelektív tárolóinkba dobd ki!

12. A dohányzás és nyílt láng használata TILOS az edzőterem egész területén!